Saturday, Oct 23, 2021

(Daohanh.com) Những chuyện tâm linh về thề độc sau đây sẽ giúp chúng ta thức tỉnh, cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, không còn dám bạ đâu nói đó như trước nữa. Xem video youtube tại: https://www.youtube.com/watch?v=PzQ6_0G3P9A https://youtu.be/ifa6CzeRbiI Xem video facebook tại: https://www.facebook.com/encypaedia/videos/1566505267014450/ Chúng ta thường nói

Read More